กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มกราคม [Jan] 23, 2019, พุธ
  โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดโครงการ Science for kids (ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติกาค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมสร้างจริยธรรมและ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com