กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มกราคม [Jan] 19, 2019, เสาร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยยึดแนวทางตามปรัชญาเศรษ
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางสิ่งแวดล้อมตามโครงการเรียน
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com