กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, มกราคม [Jan] 6, 2019, อาทิตย์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายวิทยาศาสตร์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐา
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com