กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, ธันวาคม [Dec] 23, 2018, อาทิตย์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 กล้วยไข
  ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมการดูลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือกครั้งที่2
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com