กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, ธันวาคม [Dec] 22, 2018, เสาร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนตากพิทยาคม
  ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมการดูลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือกครั้งที่2
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com