กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, ธันวาคม [Dec] 21, 2018, ศุกร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 5
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรีย
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com