กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, ธันวาคม [Dec] 17, 2018, จันทร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร Human Subject Protection
  ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมการดูลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com