กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, ธันวาคม [Dec] 15, 2018, เสาร์
  โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดอบรมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนายุวพลเมืองใส่ใจสังคม
  โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามกรอบการประกันคุณภาพ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com