กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, ธันวาคม [Dec] 13, 2018, พฤหัส
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาสาสตร์ประยุกต์ จัดกาศึกษาดูงานโครงการหลวงดอยอินทนนท์ และหอดูดาวแห่งชาติ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com