กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, ธันวาคม [Dec] 12, 2018, พุธ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  โครงการบริจาคโลหิต
  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการประกวดการเขียนเรียงความ "ศาสตร์ของพระราชาช่วยพัฒนา
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาสาสตร์ประยุกต์ จัดกาศึกษาดูงานโครงการหลวงดอยอินทนนท์ และหอดูดาวแห่งชาติ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com