กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, ธันวาคม [Dec] 8, 2018, เสาร์
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม “พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาด้านวิชาการ”
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานทางเคมีโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com