กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, ธันวาคม [Dec] 3, 2018, จันทร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day)
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในกลุ่มนักศึกษา”
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com