กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, ธันวาคม [Dec] 2, 2018, อาทิตย์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมโครงการฝึกทักษะะการเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานทางเคมีโรงเรียนวังแขมวิทยาคม
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com