กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, ธันวาคม [Dec] 1, 2018, เสาร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมโครงการฝึกทักษะะการเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานทางเคมี
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com