กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤศจิกายน [Nov] 30, 2018, ศุกร์
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมตามโครงการบริการวิชาการหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
  โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ จัดการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com