กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤศจิกายน [Nov] 26, 2018, จันทร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้อ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากข้าว อ้อย มั
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com