กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤศจิกายน [Nov] 24, 2018, เสาร์
  สโมสรนักศึกษา เข้าร่วมงานราชภัฏลอยกระทงวิถีไทย ห่มสไบไร้โฟม
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมราชภัฏลอยกระทงวิถีไทย ห่มสไบไร้โฟม
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21โปรแกรมวิชาเคมี (วท.บ เคมี)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดอบรมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
17:00 - 23:00 โครงการวิทยาการลอยกระทง
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com