กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤศจิกายน [Nov] 16, 2018, ศุกร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการกำกับติดตามการดำเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานนิทรรศการและการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ Annual Science Conferen
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะพื้นฐานทางเคมี
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ โ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com