กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤศจิกายน [Nov] 14, 2018, พุธ
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ โ
08:30 - 17:00 โครงการสืบสาน สืบศิลป์ ตามถิ่นรอยไท ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com