กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤศจิกายน [Nov] 12, 2018, จันทร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมตรวจสอบประเมินผลการวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ โ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com