กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤศจิกายน [Nov] 10, 2018, เสาร์
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมนวดเท้าเพื่อสุขภาพ โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมอำลารุ่นพี่ (Bye Nior)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาเคมี
  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในศตวรรษที่ 21
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการบริการวิชาการการ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com