กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, พฤศจิกายน [Nov] 5, 2018, จันทร์
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในกลุ่มนักศึกษา”
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือขอรับคำปรึกษาการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร จากผลง
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com