กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, ตุลาคม [Oct] 28, 2018, อาทิตย์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับนักศึกษาระดับคณะเพื่อเ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com