กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, ตุลาคม [Oct] 21, 2018, อาทิตย์
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิ
08:30 - 17:00 โครงการสรา้งความตระหนักด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com