กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, ตุลาคม [Oct] 19, 2018, ศุกร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมการกรอกรายชื่ออาจารย์ผู้สอนผ่านระบบจัดรายวิชาสอนออนไลน์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินการจัดทำองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาห
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com