กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, ตุลาคม [Oct] 17, 2018, พุธ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์สัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาเซียนศึกษา
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมหลักสูตรบุคลิกภาพและจิตบริการที่เป็นเลิศ (สู่ความสำเร็จขององค์กร)
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com