กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, ตุลาคม [Oct] 3, 2018, พุธ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานหลักสูตรและหารือแนวทางการจัดงานสัปดาห์วิทยาศา
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com