กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กันยายน [Sep] 26, 2018, พุธ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายภายในหน่วยงาน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายภายในหน่ว
13:00 - 17:00 โครงการจิตอาสา
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com