กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กันยายน [Sep] 21, 2018, ศุกร์
09:00 - 14:00 แนะนำการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com