กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กันยายน [Sep] 17, 2018, จันทร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม KPRU So Fun Run Say No Foam งานเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ รักสุข
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย
09:00 - 14:00 แนะนำการสืบค้นสารสนเทศด้วยโปรแกรม Liberty/อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com