กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กันยายน [Sep] 10, 2018, จันทร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมแจ้งกำหนดการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com