กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กันยายน [Sep] 8, 2018, เสาร์
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมการบูรนาการค่ายคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม global student success program
08:00 - 17:00 สานสัมพันธ์น้องพี่และเตรียมความพร้อมนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com