กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กันยายน [Sep] 5, 2018, พุธ
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดการอบรมเตรียบมความพร้อมก่อนออกสู่งาน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม global student success program
08:00 - 12:00 ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
13:00 - 16:00 กิจกรรมมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย(สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com