กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กันยายน [Sep] 4, 2018, อังคาร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม global student success program
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com