กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กันยายน [Sep] 2, 2018, อาทิตย์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม global student success program
08:00 - 21:00 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์และประเมินค่างานและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก
09:00 - 21:00 สานสัมพันธ์น้องพี่การจัดการ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com