กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กันยายน [Sep] 1, 2018, เสาร์
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพและการรับรู้สิทธิหลักประกันสุ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดการศึกษาดูงานรำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป
  กิจกรรมให้คุณธรรม และจรรยาบรรณจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
08:00 - 21:00 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์และประเมินค่างานและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก
08:30 - 16:30 โครงการ คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com