กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, สิงหาคม [Aug] 31, 2018, ศุกร์
  โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอัง
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดการศึกษาดูงานรำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจากผลงาน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com