กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, สิงหาคม [Aug] 29, 2018, พุธ
  โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอัง
  โครงการแนะแนวการศึกษา
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพร
13:00 - 17:00 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทคโนสัมพันธ์ (กีฬาภายใน)
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com