กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, สิงหาคม [Aug] 25, 2018, เสาร์
  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี
  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้าน ICT Thailand 4.0 และกิจกรรมอบรม
  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเผยแพร่ 3D Printer
  เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการท่องเที่ยวแะลการโรงแรม
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระ
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาครูด้วยแนวทางการศึกษาแบบสะเต็ม (STEM)
  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561
08:00 - 12:00 ไหว้ครู กศ.บป.
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com