กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, สิงหาคม [Aug] 24, 2018, ศุกร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน”
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมหลักการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com