กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, สิงหาคม [Aug] 23, 2018, พฤหัส
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรม การจัดทำโครงร่างองค์กร (OP)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม"อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในยุค T
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมหลักการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
  กิจกรรมอบรม การจัดทำโครงร่างองค์กร(OP)และแผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์EdPEx
18:00 - 23:00 ประกวดดาวเดือน ประจำปีการศึกษา 2561
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com