กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, สิงหาคม [Aug] 22, 2018, พุธ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และประเมินค่างาน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรม การจัดทำโครงร่างองค์กร (OP)
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมหลักการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และอบ
  กิจกรรมอบรม การจัดทำโครงร่างองค์กร(OP)และแผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์EdPEx
08:30 - 16:30 ประชุมเขียนแผนกิจกรรมนักศึกษา
13:00 - 17:00 อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com