กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, สิงหาคม [Aug] 20, 2018, จันทร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และประเมินค่างาน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมหลักการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
12:00 - 17:00 บูรณาการรายวิชาเศรษฐศาสตร์กับการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com