กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, สิงหาคม [Aug] 8, 2018, พุธ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ร่วมกันลดคัดแยกขยะ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ APPLICATION
13:00 - 17:00 วันต่อต้านยาเสพติดโลก
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com