กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, สิงหาคม [Aug] 4, 2018, เสาร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโล
  ผูกข้อต่อขัวญสายสัมพันธ์บัญชี
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพและการรับรู้สิทธิหลักประกันสุ
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Mobile Application ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณลัก
07:00 - 18:00 สานสัมพันธ์น้องพี่โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร
08:30 - 16:30 นันทนาการและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ด้านมนุษย์สัมพันธ์โปรแกรมการตลาด
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com