กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กรกฎาคม [Jul] 22, 2018, อาทิตย์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระบบหลักประกันสุขภาพแก่นักศึกษา
  โปรแกรมวิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา รับน้อง และทำบุญโปรแกรมชีววิทยา
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบูรณาการคณิตศาสตร์
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ InfoGraphic
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com