กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กรกฎาคม [Jul] 20, 2018, ศุกร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม เรื่อง การจัดตั้งคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบูรณาการคณิตศาสตร์
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com