กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กรกฎาคม [Jul] 19, 2018, พฤหัส
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่
13:00 - 17:00 ไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com