กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กรกฎาคม [Jul] 19, 2018, พฤหัส
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมไหว้ครูเคมี (ค.บ.)
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมไหว้ครูสาขาวิชาเคมี หลักสูตร วท.บ.
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่
13:00 - 17:00 ไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com