กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กรกฎาคม [Jul] 18, 2018, พุธ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่
13:00 - 17:00 ประดิษฐ์พานไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com