กิิจกรรมประจำวัันนี้

กิิจกรรมประจำวัันนี้, กรกฎาคม [Jul] 14, 2018, เสาร์
  โปรแกรมวิชาเคมี จัดกิจกรรมการอบรมเตรีบมพร้อมการทำวิจัยทางเคมี
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่ ทำบุญ และกีฬา
  นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 35 ในหัวข้อ "สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล
  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่
  

มีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ ICT 1561 หรือ E-Mail Address : savapat@msn.com